भा.मा.स. (मुख्यालय), मुम्बई
मुम्बई बेस कार्यालय
पोरबंदर बेस कार्यालय
मार्मुगोब बेस कार्यालय
कोच्चि बेस कार्यालय
चेन्नई बेस कार्यालय
विशाखापट्टणम बेस कार्यालय
पोर्ट ब्लेयर बेस कार्यालय